Özel Deren Laboratuvarı

Özel Deren Laboratuvarı Hematoloji - Koagülasyon Bölümünde; çok parametreli kan sayımı (hemogram), kanama-pıhtılaşma bozukluklarının tanısında kullanılan bütün koagülasyon faktörleri ve ilişkili kofaktörler, antijenler ve inhibitörler gibi testler çalışılmaktadır.

Özel Deren Laboratuvarı Akım Sitometri  Biriminde; lösemi ve lenfomaların immünfenotiplemesi, hematolojik, onkolojik ve immünolojik hastalıkların tanısının konulması tedavi ve takibinin değerlendirilmesi özel tecrübe gerektiren Akım Sitometri cihazı kullanılarak geniş bir test paneli içerisinde analiz edilmekte, yorumlanmakta ve raporlanmaktadır. Laboratuvarımızda, acil ve rutin hematolojik testlerin yanı sıra farklı numunelerde spesifik hematolojik testler de güncel gelişmelere ve bilimsel standartlara uygun olarak çalışılmaktadır.

Akut Lösemi İmmünfenotiplemesi: Akut Lösemi düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Miyeloid ve Lenfoid kökenli lösemilerin ayırımı yapılmakta, hastaların kliniğine uygun olarak hazırlanmış  özel panellerle hastalığın tedavisi ve takibi gerçekleştirilmektedir.

Kronik Lösemi ve Lenfoma İmmünfenotiplemesi: T veya B Lenfoproliferatif hastalık düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Lösemi ve Lenfoma tanısında örnekteki (periferik kan, kemik iliği, vücut sıvısı vs.) hücrelerin anormal fenotipik paternleri gösterip göstermediği akım sitometrik yöntemle analiz edilmekte ve  yorumlanmaktadır.

Kök Hücre Nakli için Kök Hücre (CD34) Sayımı: Allojenik (hastanın vericisinden) ve otolog (hastanın kendisinden)  kemik iliği nakli yapılmak üzere toplanan örneklerin içerisindeki kök hücre sayısının bilinmesi ve verilecek örnek miktarının hesaplanması amacıyla çalışılmaktadır.

Kök Hücre Canlılığı Analizi: Allojenik (hastanın vericisinden) ve otolog (hastanın kendisinden) kemik iliği nakillerinde toplanan ve ileride hastaya verilmek üzere dondurulan örneklerdeki canlı hücre sayısının bilinmesi ve kullanılması gereken örnek miktarının hesaplanması amacıyla çalışılmaktadır.

Lenfosit Alt Grupları Analizi: İmmün yetmezlik düşünülen hastalarda, immünolojik monitorizasyonda T, B ve NK hücrelerini değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD16, CD56 ve CD45 yer almaktadır.

Erişkin ve Çocuklarda İmmün Yetmezliklerin Analizi: İmmün yetmezliklerin erişkin ile çocuklarda tanı ve takibinde akım sitometrik olarak T, B veya NK lenfositlerin ve alt gruplarının oranları incelenerek hücresel immün yetmezlik tanısı konulabilmektedir.

CD3/CD4/CD8 Analizi: Anti HIV pozitif hastalarda hastalık tanı, tedavi ve takibinin değerlendirilmesi amacıyla çalışılmaktadır.

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) İmmünfenotiplemesi: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), hemopoietik kök hücrenin edinsel, somatik bir mutasyonu sonucu oluşan, kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği yetersizliği ve trombozla kendini gösteren hemopoietik kök hücrenin klonal nadir bir hastalığıdır.  Hastalık, hemopoietik sistemin eritrosit, monosit ve granülosit olmak üzere  3 hücre dizisini de etkiler. Hastalığın tanısını desteklemek amacıyla yapılan PNH analizi, monosit ve granülositlerde FLAER testi ve ilave parametrelerle eritrositlerde de  CD59 ile değerlendirilmektedir.

Myelodisplastik Sendrom (MDS) İmmünfenotiplemesi: Myelodisplastik Sendrom (MDS) düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibinde kullanılmaktadır.

Multipl Miyelom İmmünfenotiplemesi: Multipl Miyelom tüm kanserlerin %1’ini, hematolojik kanserlerin de %10’unu oluşturan, plazma hücresi” olarak adlandırılan hücrelerin malign hastalığıdır. Multipl Miyelom ve plazma hücresi hastalıkları düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ölçülebilir Kalıntı Hastalık (MRD ‘Minimal Residual Disease’)Takibi: Ölçülebilir kalıntı hastalık (MRD) her bir hasta için  önceden hazırlanmış MRD panelleri ile değerlendirilir. MRD testi, multipl miyelom hastalığının takibinde B ve T hücreli akut lenfoblastik lösemilerde, çok  düşük oranda bulunan lösemik hücrelerin belirlenmesinde çalışılmaktadır.

Trombosit Yüzey Antijen İmmünfenotiplemesi: Trombosit fonksiyon bozukluklarını değerlendirilmesi için CD41, CD61, CD42b antikorları kullanılarak analiz yapılmaktadır.

Bronkoalveolar Lavaj (BAL) İmmünfenotiplemesi: Akciğer hastalıkları, sarkoidoz vs. düşünülen hastaların immünolojik yönden değerlendirilmesi amacıyla CD3, CD4, CD8, CD14, CD15, CD19, CD16, CD56 ve CD45 antikorları kullanılarak analiz yapılmaktadır.

Lökosit Adhezyon Defektinin (LAD) Değerlendirilmesi: Lökosit Adhezyon Defektinin (LAD) değerlendirilmesinde; CD11a, CD11b, CD11c, CD18 antikorları kullanılarak lenfosit, monosit ve nötrofillerde analiz yapılmaktadır.

HLA B 27 Analizi: Ankilozan Spondilit gibi romatizmal hastalıkların tanısına destek olmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

 
3WTURK CMS v8.3.1