Değerli Hastalarımız ve İş Ortaklarımız,

 

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme:

Referans M-­B Sağlık Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Özel Deren Laboratuvarı”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve Özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz Özel Deren Laboratuvarı tarafından tıbbî teşhis amaçlarıyla Özel Deren Laboratuvarı’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde;; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Özel Deren Laboratuvarı tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

-­ www.derenlab.com.trsitesine giriş yaptığınız veya kisiselveri@Özel Deren Laboratuvarı.com.tr adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

Özel Deren Laboratuvarı tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

* Kimliğinizi teyit etme,

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Özel Deren Laboratuvarı tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, yurt dışından hizmet aldığımız kuruluşlar (Kişisel veriler kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil Laboratuvar hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve laboratuvar hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Deren Laboratuvarı Merkezlerinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;


1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

5. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, Özel Deren Laboratuvarı nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak;; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

6. Şikayet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarını ya da talepleriniz olması durumunda kisiselveri@Özel Deren Laboratuvarı.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-­posta ile mail atabilir veya Özel Deren Laboratuvarı’a hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-­imza ile imzalayarak kisiselveri@Özel Deren Laboratuvarı.com.tr mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Balgat Mahallesi, 1410 Cad. No:4 Balgat, Ankara, Türkiye adresine Müşteri İlişkileri Birimi dikkatine başvuru yapabilirsiniz.

 

Ankara Ticaret Odası’nın 194122 sicil sayısında kayıtlı, Balgat Mahallesi, 1410 Cad.No:4 Balgat, Ankara adresinde bulunan Referans M-­B Sağlık Laboratuvar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur.

 

Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

E.posta : kisiselveri@Özel Deren Laboratuvarı.com.tr

Santral : 0312-­327 30 30

Faks : 0312-­327 54 06

 

 
3WTURK CMS v8.3.1