Özel Deren Laboratuvarı

teamwork-dim-modern-lab

Özel Deren Laboratuvarı Biyokimya ve Klinik Biyokimya biriminde; rutin biyokimya tahlilleri, hemogram, urogram, koagülasyon testleri, tümör belirteçleri, hormon testleri, alerji testleri, kan ve idrarda kantitatif amino asit analizi, idrarda organik asit analizleri gibi birçok analiz yapılarak pek çok hastalığın tanı ve tedavisine destek sağlanmaktadır.

 Rutin Biyokimya Testleri

 Rutin Biyokimya bölümünde; lipid metabolizmasıyla ilgili parametreler, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, elektrolitlere ilaveten bakır ve çinko gibi elementler, immunoglobulinler, kompleman C3 ve kompleman C4 ve diğer rutin bazı parametreler günlük olarak çalışılmaktadır. Ayrıca nefelometrik olarak serum ve idrarda kappa ve lambda hafif zincirleri, Beta- 2 mikroglobulin, C1 esteraz ve alfa-1 antitripsin düzeyleri çalışılmaktadır.

 İdrar ve Gaita Mikroskopisi

 İdrarın rutin mikroskobik değerlendirilmesi, gaitada gizli kan ve gaitada sindirim gibi tetkikler yapılmaktadır.

 Tümör Belirteçleri

Kanserin tanı ve tedavinin yönlendirilmesinde önemli yere sahip olan önemli sayıda tümör belirteci çalışılmaktadır.

 Hormon Testleri

Hormon bölümünde; hipofiz, tiroid, adrenal, cinsiyet, gastrointestinal ve renal hormonlarının yanı sıra, anne kanındaki hormonların gebelik haftasına göre seviyelerini belirleyen ikili test, üçlü test, dörtlü test ve AFP-MoM testleri çalışılmaktadır.

Lipid Metabolizması ile ilgili testler

Total kolesterol, trigliseritler, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, apoA1, apoB ve lipoprotein(a)’yı da içeren testler yapılmaktadır.

 Karbonhidrat Metabolizması ile ilgili testler

Vücutta ana enerji kaynağı olan ve birçok yapının içerisinde rol alan glukoz dengesinin değişmesi ile birlikte birçok hastalık baş gösterir. Bunlardan en önemlisi diabetes mellitus’tur. Diabetes mellitus, poliuri, polidipsi ve polifaji ana semptomlarla seyreden hiperglisemi, glukozüri ve bunlara eşlik eden birçok klinik bulgu ile birlikte olan, sistemik kronik bir metabolizma hastalığıdır. Prevalansı yaş ile artar, obezitede görülme sıklığı normal popülasyondan oldukça fazladır. Kan glukozunun yükselmeye başlamasıyla klinik bulguların ortaya çıkması arasındaki süre oldukça uzundur. Dolayısıyla belli yaşın üzerinde olan ve riskli gruba girenler belirli aralıklarla takip edilmelidir.

Açlık serum glukoz düzeyinin 105 - 125 arasında olduğu durumlarda ve OGTT sonrası 2. saat serum glukoz düzeyinin 140-199 mg/dL arasında olduğu durumlarda bozulmuş glukoz toleransından bahsedilir. Bu gruba dahil olan bireyler, prediyabetik olarak değerlendirilir ve olası diyabet ve/veya kardiyovasküler risklere karşı belirli aralıklarla kontrol edilir. İlaveten, HbA1c değerlerinin % 6.0-6.4 aralığında bulunan bireyler de diyabet açısından risk grubundadırlar. Tanı açısından, glukoz ve HbA1c ölçümleri dışında, mikroalbuminüri, insülin ve C-peptid ölçülebilir. Anti-glutamik asit dekarboksilaz (Anti-GAD), adacık hücresi antikoru (islet cell antibody: ICA) ve insülin otoantikoru (IAA) testlerinden de yararlanılabilir

Elektroforez Testleri

Elektroforez Laboratuvarımızda; immun fiksasyon elektroforezi (İFE) hem serum hem de idrarda çalışılmaktadır. Serum ve idrar protein elektroforezi rutin olarak çalışılmaktadır. Ayrıca hemoglobin varyant analizleri yapılmaktadır.

Kromatografi Testleri

Kromatografi Laboratuvarımızda; konjenital metabolizma hastalıkları LC-MS/MS ve GC-MS yöntemiyle yapılmaktadır. Bu hastalıklar protein, karbonhidrat ve yağ asitlerinin yapım veya yıkımında meydana gelen bozukluklar sonucu gelişen patolojik tablolardır; çoğunlukla otozomal resesif geçişlidir. Genellikle erken çocukluk yaşlarında gözükür ve ağır metabolik sorunlar oluşturabilirler. Organik asitler spot veya 24 saatlik donmuş idrar örneğinde oldukça sensitif ve spesifik olan GC/MS yöntemi ile çalışılmaktadır.

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarımız, alanında yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde birçok sağlık kurumuna uluslararası standartlarda rutin laboratuvar hizmetleri vermektedir.

 
3WTURK CMS v8.3.1